1. Forum używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

ROZWIĄZANE Certyfikat homeSSL Wildcard

Dyskusja w 'Certyfikaty SSL' rozpoczęta przez użytkownika Marceli1, 7 Wrzesień 2016.

 1. Marceli1

  Marceli1 Początkujący

  Wiadomości:
  7
  Docenione treści:
  0
  Witam, może ktoś pomoże. Mam kupiony Certyfikat homeSSL Wildcard który zainstalowałem na serwerze dedykowanym homcecloud - apache2. Robiąc testy za pomocą strony https://www.sslshopper.com/ otrzymuje komunikat


  "

  The certificate is not trusted in all web browsers. You may need to install an Intermediate/chain certificate to link it to a trusted root certificate. Learn more about this error. You can fix this by following GlobalSign's Certificate Installation Instructions for your server platform. Pay attention to the parts about Intermediate certificates."


  Certyfikat pośredni pobieram zgodnie ze wskazówką home -

  certyfikat pośredni – hsha2.pem  tyle że brakuje jeszcze jakiegoś certyfikatu. Nie bardzo już wiem co w takim razie powinienem zamieścić w SSLCACertificateFile.


  Oczywiście w

  SSLCertificateFile - zamieszczam certyfikat plik zawierający certyfikat serwera

  SSLCertificateKeyFile - plik zawierający certyfikat prywatny

  SSLCACertificateFile - certyfikat pośredni – gscasha2.pem ??? i ????


  Korzystając z narzędzia sslabs otrzymuje komunikat

  Additional Certificates (if supplied)  Certificates provided

  3 (3830 bytes)

  Chain issues

  Incomplete, Extra certs

  #2

  Subject

  Certyfikat SSL
  Fingerprint SHA1: d29845169071fc79fa782962003f93ac8f977515
  Pin SHA256: 5PJ4jB1sjJ5kx3a0Ds2noJPc07ZOb/y1vR1tN1t5FsQ=

  Valid until

  Sat, 06 Jun 2026 08:01:29 UTC (expires in 9 years and 8 months)

  Key

  RSA 2048 bits (e 65537)

  Issuer

  Certum Global Services CA SHA2

  Signature algorithm

  SHA256withRSA

  #3

  Subject

  Certum Global Services CA SHA2
  Fingerprint SHA1: 96002650cc3818adb7bc358b15af098a0bd0aeb6
  Pin SHA256: M7aD/Hmgy7CF8sTddr5so1MZWEBuNfLIdGe1jvy0X6E=

  Valid until

  Wed, 09 Jun 2027 10:46:39 UTC (expires in 10 years and 9 months)

  Key

  RSA 2048 bits (e 65537)

  Issuer

  Certum Trusted Network CA

  Signature algorithm

  SHA256withRSA


  Z góry dziękuje za pomoc.
   
 2. casar

  casar Profesjonalista

  Wiadomości:
  495
  Docenione treści:
  132
  Przy instalacji wklej oba pośrednie, jeden za drugim, w takiej kolejności w jakiej wskazane są na stronie pomocy.
   
  Grzesiek lubi to.
 3. Marceli1

  Marceli1 Początkujący

  Wiadomości:
  7
  Docenione treści:
  0
 4. Grzesiek

  Grzesiek Centrum Pomocy home.pl Administrator forum

  Wiadomości:
  3 603
  Docenione treści:
  329
  @Marceli1 pytanie, bo widzę że to homecloud, czy wysyłałeś zgłoszenie na formularzu homecloud albo home.pl? jeśli tak podaj mi numer, rzucę na to okiem i pogonię temat. My z Mariuszem nie obsługujemy systemu homecloud więc musimy to konsultować.
   
 5. Marceli1

  Marceli1 Początkujący

  Wiadomości:
  7
  Docenione treści:
  0
  ale homcloud nie ma tu nic do rzeczy. Chodzi tylko o certy pośrednie. Twoje zgłoszenie otrzymało numer [SBSR-11552-985].
  Wielkie dzięki
   
 6. Mariusz

  Mariusz pomoc.home.pl home.pl Administrator forum

  Wiadomości:
  3 088
  Docenione treści:
  302
  @Marceli1 sprawdziłem sprawę i odpowiedź od naszego Biura Obsługi Klienta powinieneś otrzymać na adres e-mail w ramach zgłoszenia o numerze: #RVJY-76456-745. Daj proszę znać tu na forum, czy podane przez nas rozwiązanie pomogło.

  W przypadku certyfikatów SSL wydanych w 2015 r. odpowiednie certyfikaty pośrednie są dostępne do pobrania bezpośrednio ze strony: https://www.alphassl.com/support/install-root-certificate.html

  Informacje w naszej pomocy odpowiednio zaktualizujemy, aby te informacje były bardziej transparentne dla wszystkich.
   
 7. Marceli1

  Marceli1 Początkujący

  Wiadomości:
  7
  Docenione treści:
  0
 8. casar

  casar Profesjonalista

  Wiadomości:
  495
  Docenione treści:
  132
  Widać, że masz certa wydanego już po zmianach, więc tylko 2 klucze CA ze strony pomocy/certum są Ci potrzebne. AlphaSSL juć Cię nie interesuje.

  Na Twoim miejscu całkowicie usunąłbym wszystko co związane z certyfikatami i od nowa zainstalował klucze z pośrednimi - sprawdź czy przejdzie Ci z tym plikiem z CA .
   
 9. Marceli1

  Marceli1 Początkujący

  Wiadomości:
  7
  Docenione treści:
  0
  casar - zgodnie z tym co napisałeś. Wywaliłem wszystko i wstawiłem co pliku CA wyłącznie co podesłałeś. Niestety to samo. ..
   
 10. Mariusz

  Mariusz pomoc.home.pl home.pl Administrator forum

  Wiadomości:
  3 088
  Docenione treści:
  302
  @Marceli1 wystawiłem zgłoszenie do naszych techników (QA-30003). Podeślij mi proszę w wiadomości prywatnej informację o nazwie konta serwera w homeclou.pl, przy którym chcesz zainstalować ten certyfikat SSL.
   
 11. Mariusz

  Mariusz pomoc.home.pl home.pl Administrator forum

  Wiadomości:
  3 088
  Docenione treści:
  302
  Dziękuję za przesłane informacji w wiadomości prywatnej. Przesłałem je do naszych techników, gdy uzyskam informacje zwrotne, napiszę o tym na forum oraz w wiadomości prywatnej.
   
 12. Mariusz

  Mariusz pomoc.home.pl home.pl Administrator forum

  Wiadomości:
  3 088
  Docenione treści:
  302
  @Marceli1 dostałem info, że ten certyfikat pośredni będzie pasował do Twojego certyfikatu, forma w jakiej go otrzymałem, wskazuje raczej, aby dodawać te dwa CA razem:

  Kod:
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIETTCCAzWgAwIBAgILBAAAAAABRE7wNjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwVzELMAkG
  A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv
  b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw0xNDAyMjAxMDAw
  MDBaFw0yNDAyMjAxMDAwMDBaMEwxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i
  YWxTaWduIG52LXNhMSIwIAYDVQQDExlBbHBoYVNTTCBDQSAtIFNIQTI1NiAtIEcy
  MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA2gHs5OxzYPt+j2q3xhfj
  kmQy1KwA2aIPue3ua4qGypJn2XTXXUcCPI9A1p5tFM3D2ik5pw8FCmiiZhoexLKL
  dljlq10dj0CzOYvvHoN9ItDjqQAu7FPPYhmFRChMwCfLew7sEGQAEKQFzKByvkFs
  MVtI5LHsuSPrVU3QfWJKpbSlpFmFxSWRpv6mCZ8GEG2PgQxkQF5zAJrgLmWYVBAA
  cJjI4e00X9icxw3A1iNZRfz+VXqG7pRgIvGu0eZVRvaZxRsIdF+ssGSEj4k4HKGn
  kCFPAm694GFn1PhChw8K98kEbSqpL+9Cpd/do1PbmB6B+Zpye1reTz5/olig4het
  ZwIDAQABo4IBIzCCAR8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
  AQAwHQYDVR0OBBYEFPXN1TwIUPlqTzq3l9pWg+Zp0mj3MEUGA1UdIAQ+MDwwOgYE
  VR0gADAyMDAGCCsGAQUFBwIBFiRodHRwczovL3d3dy5hbHBoYXNzbC5jb20vcmVw
  b3NpdG9yeS8wMwYDVR0fBCwwKjAooCagJIYiaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWdu
  Lm5ldC9yb290LmNybDA9BggrBgEFBQcBAQQxMC8wLQYIKwYBBQUHMAGGIWh0dHA6
  Ly9vY3NwLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3Jvb3RyMTAfBgNVHSMEGDAWgBRge2YaRQ2X
  yolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAYEBoFkfnFo3bXKFWKsv0
  XJuwHqJL9csCP/gLofKnQtS3TOvjZoDzJUN4LhsXVgdSGMvRqOzm+3M+pGKMgLTS
  xRJzo9P6Aji+Yz2EuJnB8br3n8NA0VgYU8Fi3a8YQn80TsVD1XGwMADH45CuP1eG
  l87qDBKOInDjZqdUfy4oy9RU0LMeYmcI+Sfhy+NmuCQbiWqJRGXy2UzSWByMTsCV
  odTvZy84IOgu/5ZR8LrYPZJwR2UcnnNytGAMXOLRc3bgr07i5TelRS+KIz6HxzDm
  MTh89N1SyvNTBCVXVmaU6Avu5gMUTu79bZRknl7OedSyps9AsUSoPocZXun4IRZZUw==
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIEXDCCA0SgAwIBAgILBAAAAAABMYnGQlgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwTDEgMB4G
  A1UECxMXR2xvYmFsU2lnbiBSb290IENBIC0gUjMxEzARBgNVBAoTCkdsb2JhbFNp
  Z24xEzARBgNVBAMTCkdsb2JhbFNpZ24wHhcNMTEwODAyMTAwMDAwWhcNMjIwODAy
  MTAwMDAwWjBgMQswCQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBudi1z
  YTE2MDQGA1UEAxMtR2xvYmFsU2lnbiBEb21haW4gVmFsaWRhdGlvbiBDQSAtIFNI
  QTI1NiAtIEcyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqd3MDrPi
  MjndSSKoE2mTh4jhDO5xfb2Qh5ZdWfLMs9JYV1f5Ru9sJtg2Qo5+MLMvmj5Tex9u
  tqJMRR880xWTHIntPPRX3sq97AaaaiqgGVJ/UdF0OQifq+vXhhMVl642w1RmDlry
  oHOFMeOyZBRq/6WijiS7vYVSFaJ57vC17j249H2AvNmQNWW4F6mts5ifoH59bvs/
  rXzCG1k2lto3MktLXTUCY47bp89i7swu1I3JvTxqkXKiIqdyLSDR+so32hiY5hYk
  cSVLxOV7iVIJAv1ZKwRuygeB1LPa2tvjzICoVgcGfJYIN53bOLZiNJFiB3QBONhy
  MOLrkHEmYsBX8wIDAQABo4IBKTCCASUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMBIGA1UdEwEB
  /wQIMAYBAf8CAQAwHQYDVR0OBBYEFOpOfNSALeUVgYYmjIJtwJikz5cPMEcGA1Ud
  IARAMD4wPAYEVR0gADA0MDIGCCsGAQUFBwIBFiZodHRwczovL3d3dy5nbG9iYWxz
  aWduLmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LzA2BgNVHR8ELzAtMCugKaAnhiVodHRwOi8vY3Js
  Lmdsb2JhbHNpZ24ubmV0L3Jvb3QtcjMuY3JsMD4GCCsGAQUFBwEBBDIwMDAuBggr
  BgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3AyLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3Jvb3RyMzAfBgNV
  HSMEGDAWgBSP8Et/qC5FJK5NUPpjmove4t0bvDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA
  asQTEbudYOYIgMIwjjpyB5oIB0XIrKrD85MGzbyWwKt7IzfBYFPvJPpKhbGSET9Y
  Z3RAFBWwLNQme7DAeGM3MedBUDL/h2VtRi9mFsJ3cjffjB2ynXz79WmNDEGDBeXD
  CDhdCaUwUQzemQAYJFATZ9U956HDXbA92Ho3wqPeCzxXJmuY/hfAUdEL8BdEK71i
  gPIuTWgRjCLvlHt4p7WbguowPW2xYzOsZvok9lOdICfAXHRETYzo2yBAhQDmbSaf
  dzhT8XdnuiJ3yEW84eLFJqSi6NDOgmdMyXg/4ntqs5XUwfpSfUQaAuXxScCedcp3
  IAITFUgbBl1wm7duUhuklQ==
  -----END CERTIFICATE-----
   
 13. Marceli1

  Marceli1 Początkujący

  Wiadomości:
  7
  Docenione treści:
  0
  niestety dalej to samo.
   
 14. Marceli1

  Marceli1 Początkujący

  Wiadomości:
  7
  Docenione treści:
  0
  Powiem tylko że kupiony certyfikat GeoTrust nie robi żadnych problemów. Jeżeli korzystacie z subdomen i chcecie aby wszystko działało poprawnie to warto zainwestować i skorzystać z GeoTrust.
  Myślę że wątek można zamknąć. Na domenę z którą mam problem za miesiąc wygasa certyfikat homeSLL. Nie pozostało nic innego jak zakup certyfikatu z GeoTrust.
   

Poleć forum znajomym