1. Forum używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Regulamin & zasady serwisu

Regulamin forum sieci home.pl

1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • home.pl lub Operator – home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4 , 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000431335, REGON 811158242, NIP 852210325, z kapitałem zakładowym w kwocie 1 197 600 złotych w całości opłaconym.
 • Forum – forum dyskusyjne dostępne na stronie Operatora https://forum.home.pl służące do wymiany informacji i poglądów między Użytkownikami. Korzystanie z forum jest nieodpłatne.
 • Użytkownik – osoba fizyczna będąca Klientem korzystająca z Forum.
 • Klient – korzystająca z Usługi home.pl, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Konto Użytkownika – narzędzie umożliwiające korzystanie z forum po zalogowaniu się przez Użytkownika na stronie https://forum.home.pl. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.
 • Nazwa Konta w home.pl lub beta.home.pl – nazwa konta w home.pl lub beta.home.pl(np. nazwa domeny, nazwa serwera lub innej dowolnej nazwy Usługi home.pl, która wyświetlana jest w Panelu Klienta home.pl). Nazwa konta w home.pl lub beta.home.pl będzie widoczna tylko dla administracji Forum.
 • Nazwa Użytkownika – login Użytkownika, który nie może zawierać frazy „forum", „administrator", „moderator” oraz może mieć długość od 3 do 25 znaków.
 • Moderator / Administrator - osoba wyznaczona przez Operatora do moderowania lub zarządzania Forum.
 • Post – wiadomość (treść) umieszczona na Forum przez Użytkownika.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie https://forum.home.pl.
 • Rejestracja – to jest dokonanie przez Użytkownika wszystkich czynności koniecznych do korzystania z Forum.
 • Usługi home.pl/ Usługi – usługi elektroniczne świadczone przez home.pl.
 • Temat - wątek tematyczny utworzony przez Użytkownika.

2. Postanowienia ogólne.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Korzystanie z Forum wymaga Rejestracji. Dane wymagane dla Rejestracji Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej https://forum.home.pl, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w trakcie Rejestracji do:
  • zaakceptowania Regulaminu, oraz
  • wyrażenia zgody do przetwarzania jego danych osobowych w zakresie korzystania z Forum oraz celach statystycznych, oraz
  • podania Nazwy Użytkownika, oraz
  • Nazwy Konta w home.pl
 4. Warunkiem koniecznym do zakończenia Rejestracji jest dokonanie potwierdzenia adresu email podanego przez Użytkownika podczas Rejestracji poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości email wysłanej przez Operatora na adres email podany podczas Rejestracji, a także pozytywna weryfikacja/aktywacja przez Operatora.
 5. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Użytkownik zobowiązany jest poinformować home.pl o dokonanych zmianach poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik dla korzystania z Forum posługuje się hasłem i Nazwą Użytkownika ustalonymi podczas Rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku Rejestracji hasła, nie udostępniać hasła osobom trzecim, a także niezwłocznie poinformować home.pl o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i Nazwy Użytkownika lub Konta Użytkownika osobom trzecim.

3. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się, że w ramach korzystania z Forum, nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał informacji oraz danych, jak również zamieszczał do nich odniesień, które mogą naruszać przepisy prawa, dobra lub prawa osób trzecich, a także treści, które mogą być szkodliwe dla małoletnich, treści oraz odniesienia do treści o charakterze przemocy seksualnej, tortur, treści promujące nienawiść, w tym nienawiść rasową, etniczną, narodową oraz powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, treści zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, treści naruszające prywatność, treści naruszające bezpieczeństwo publiczne, treści ingerujące w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, treści promujące nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami, treści wskazujące metody spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Forum lub Usług home.pl, lub funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych osób trzecich.
 2. W przypadku naruszenia, o których mowa w pkt 3.1, Użytkownik ponosi wobec podmiotów i osób trzecich oraz wobec home.pl odpowiedzialność z tego tytułu, a nadto home.pl jest uprawnione do natychmiastowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Forum oraz uniemożliwienia dostępu do informacji wskazanych w pkt 3.1 innym Użytkownikom lub osobom trzecim o czym niezwłocznie zawiadamia Użytkownika w trybie wiadomości email.

4. Prywatność oraz ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator.
 2. home.pl na podstawie zgody Użytkownika przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do korzystania przez Użytkownika z Forum oraz w celach statystycznych lub powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do korzystania z Forum oraz w celach statystycznych oraz w celu badania poziomu satysfakcji Klienta z Usługi home.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 4. home.pl oraz podmioty, o których mowa w punkcie 4.2, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmą środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, w sposób, o którym mowa w przepisach polskiego prawa o ochronie danych osobowych.

5. Szczegółowe zasady korzystania z Forum.

A. Profil Użytkownika.

 1. Zmiana Nazwy Użytkownika jest możliwa tylko po konsultacji z Operatorem.
 2. Zmiana hasła do Konta Użytkownika następuje poprzez kliknięcie w link „Zapomniałeś hasła?”, znajdujący się w oknie logowania. Po wpisaniu Nazwy Użytkownika lub adresu e-mail Użytkownika, Operator na podany w Koncie Użytkownika adres email prześle wiadomość z instrukcją zmiany hasła do Konta. Użytkownik musi odczekać 180 sekund pomiędzy kolejnymi próbami resetu hasła.
 3. Zaleca się użycie grafiki (avatara) nie większego niż 200x200 pixeli. Maksymalna wielkość wgrywanego avatara to 51200 bajtów.
 4. Avatar nie może zawierać treści pornograficznych lub niezgodnych z przepisami prawa.
 5. Użytkownik może załadować w podpisie 2 grafiki, jednak nie mogą one łącznie przekraczać 200px wysokości oraz 600px szerokości. Podczas dodawania sygnatury, Użytkownik korzysta z edytora WYSIWYG. Podpis Użytkownika może składać się z maksymalnie 4 linii tekstu, w których może dodać maksymalnie dwa linki URL oraz dwa obrazki.
 6. Zabrania się zamieszczania w podpisie treści pornograficznych, niezgodnych z prawem lub otwarcie nawołujących do łamania prawa.
 7. Powiadomienia generowane przez system, przeczytane przez Użytkownika, zostaną usunięte z historii powiadomień Użytkownika po upływie 4 dni.
 8. Użytkownicy dzielą się na grupy: zarejestrowani, moderatorzy, administratorzy. Lista grup użytkowników zarządzana jest przez Operatora.
 9. W profilu użytkownika dostępna jest funkcja dodawania komentarzy od innych Użytkowników. Użytkownicy mogą dodawać oraz edytować/usuwać własne komentarze dodawane na profilach innych użytkowników. Użytkownik może zarządzać komentarzami we własnym profilu. Maksymalna długość komentarza dodawanego na profilu innego użytkownika to 420 znaki.
 10. Użytkownik może dodać w profilu swój własny status o długości max 140 znaków. Statusy użytkowników są zintegrowane z komentarzami innych użytkowników (wyświetlane są w tej samej zakładce w profilu - o nazwie „Komentarze”).

B. Zasady pisania postów.

 1. Posty należy pisać na temat i zgodnie z zasadą "jak nie masz nic do powiedzenia, to nic nie mów"- posty typu: "ok", "zgadzam się z Tobą" będą kasowane.
 2. Pisząc posty należy starać się stosować do zasad polskiej gramatyki i ortografii.
 3. Zabrania się umieszczania w postach linków do nielegalnych kopii oprogramowania.
 4. Zabrania się pisania postów nawołujących do łamania prawa.
 5. Użytkownik korzystający z Forum w sposób sprzeczny z Regulaminem może otrzymać ostrzeżenie od Operatora. Po otrzymaniu ostrzeżenia, nad postem będzie dodany komunikat z przyczyną otrzymania ostrzeżenia. Użytkownik razem z ostrzeżeniem może otrzymać punkty ostrzegawcze.
 6. Funkcja ostrzeżeń może być stosowana przez administratorów i moderatorów do komunikacji z Użytkownikem. Ostrzeżenie może zostać nadane w postaci komunikatu, który nie będzie zawierał punktów ostrzegawczych. Administrator zamiast dodawać nowy post, może dodać ostrzeżenie z odpowiednią odpowiedzią.
 7. Administrator lub moderator podczas dodawania ostrzeżenia może wyłączyć z publicznego widoku post Użytkownika, który złamał regulamin. Po usunięciu posta Użytkownika, na forum będzie wyświetlony komunikat o usuniętej treści. Zawartość usuniętego posta pozostanie widoczna dla moderatorów.
 8. Należy używać opcji „PODGLĄD” przed opublikowaniem posta oraz opcji „EDYTUJ” po opublikowaniu posta.
 9. Odświeżanie tematów następuje poprzez EDYCJĘ posta.
 10. Załączniki do postów mogą mieć maksymalną wielkość 3072 KB (każdy). Użytkownik może dodać do posta maksymalnie 3 załączniki takiej wielkości.
 11. Dozwolone rozszerzenia załączników do posta to: .zip, .txt, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .jpe, .gif.
 12. Maksymalne wymiary wysyłanego obrazu (szerokość x wysokość) to 1280 x 720 pikseli.
 13. Za aktywność na forum Użytkownik może otrzymać trofeum. Więcej informacji o dostępnych trofeach i warunkach ich otrzymania tutaj: https://forum.home.pl/help/trophies
 14. Podczas pisania postów, Użytkownik w celu odpowiedniego sformatowania tekstu, może korzystać z BBCode. Więcej informacji oraz instrukcji BBCode tutaj: https://forum.home.pl/help/bb-codes
 15. Użytkownicy mogą korzystać z emotikon, które ustalane są przez Operatora. Lista dostępnych emotikon dostępna jest pod tym adresem: https://forum.home.pl/help/smilies
 16. Zarejestrowany Użytkownik może usunąć własny post (ale tylko w ciągu 5h po jego opublikowaniu), ale nie może usunąć tematu, który utworzył. Tylko Operator może usunąć lub przenieść temat lub post.

C. Prywatne wiadomości.

 1. W zakresie tworzenia prywatnych wiadomości obowiązują wszystkie zasady określone w Regulaminie.
 2. 10 000 - Maksymalna ilość znaków która może być użyta w treści prywatnej wiadomości,
 3. 30 sec. - Czas konieczny do odczekania pomiędzy napisaniem kolejnej prywatnej wiadomości.
 4. Prywatne wiadomości mogą zostać wysłane do grupy Użytkowników. Każdy Użytkownik może utworzyć korespondencje z maksymalnie 5 Użytkownikami.
 5. Do prywatnych wiadomości nie można dodawać załączników (grafika nie jest załącznikiem).

D. Ankiety w postach.

 1. Jeśli ustawienia kategorii na to zezwalają, Użytkownik podczas tworzenia nowego tematu na Forum, może dodać do tematu ankietę.
 2. Maksymalna liczba opcji/pól do wyboru, które można dodać do jednej ankiety to 10.
 3. Podczas tworzenia ankiety, autor ankiety może ustawić, aby dostępna była możliwość zaznaczenia kilku opcji podczas jednego głosowania.
 4. Każdy Użytkownik może oddać jeden głos w ankiecie.
 5. Jeśli autor ankiety umożliwił taką możliwość, to po oddaniu głosu w ankiecie, Użytkownik będzie mógł zmienić swój wybór, klikając przycisk „Zmień swoją odpowiedź”.
 6. Autor ankiety w danym temacie decyduje czy oddane głosy będą publiczne (czy będą widoczne Nazwy Użytkowników, którzy zagłosowali).
 7. Autor ankiety decyduje czy inni Użytkownicy mogą wyświetlić wyniki ankiety.
 8. Podczas tworzenia ankiety można ustalić po ilu dniach możliwość głosowania w ankiecie zostanie wyłączona. Nie ustawienie tej opcji, powoduje, że głosowanie w ankiecie będzie ciągle dostępne.

E. Inne zasady.

 1. Każdy Użytkownik może dokonać zgłoszenia Moderatorowi podejrzenie naruszenia Regulaminu przez innego Użytkownika, poprzez funkcję „Zgłoś”, która dostępna jest przy każdym Poście, Temacie oraz Profilu Użytkownika. Zgłoszenie jest weryfikowane przez Moderatora.
 2. W pierwszy weekend każdego miesiąca kalendarzowego Operator odbywa przegląd Forum w ramach, którego usuwane będą wszystkie Konta Użytkowników bez logowania oraz nieaktywne przez ponad 150 dni.
 3. Kopiowanie tekstów z Forum na inne strony jest możliwe tylko za zgodą autora danego tekstu oraz z jednoczesnym podaniem źródła oryginalnego wpisu oraz (ewentualnie) autora, chyba, że autor określi inne zasady praw do swoich wypowiedzi (najlepiej taką informację umieszczać w podpisie).
 4. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane w związku z korzystaniem z Forum do Użytkowników (np. powiadomienia dotyczące ich aktywności) wysyłane są z adresu: forum@home.pl.
 5. Użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki w celu znalezienia odpowiednich tematów lub innych informacji. Minimalna ilość znaków w szukanej frazie to 4. Maksymalna ilość wyników wyszukiwania to 200. Oznacza to, że wyświetli się tylko 200 najbardziej pasujących wyników w sytuacji, gdy wyników będzie jeszcze więcej.
 6. Interfejs Forum dostępny jest w języku polskim oraz angielskim. Zmiana języku interfejsu dostępna jest w lewym dolnym rogu ekranu.

5. Pozostałe postanowienia.

 1. home.pl zastrzega sobie prawdo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Koncie Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej forum.home.pl.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem 5.3 powyżej.
 5. Do oceny praw i obowiązków home.pl oraz Użytkownika, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.